Arrende uppsägning i förtid


 • arrende uppsägning i förtid
 • Arrende vid försäljning

  Uppsägning av arrende. Oavsett om arrendeavtalet är på bestämd tid eller gäller tills vidare måste det sägas upp för att sluta gälla. Uppsägningen ska ske innan avtalet löper ut och måste vara skriftlig för att vara giltig. Om det inte sägs upp fortsätter det löpa i upp till fem år beroende på avtalets längd.


  Arrende vid ägarbyte

  Så säger du upp avtalet i förtid. Ett avtal ska sägas upp skriftligt. Du som säger upp avtalet ska meddela din motpart och kunna bevisa att din motpart fått ta del av uppsägningen. Det gör du enklast genom att motparten bekräftar att han eller hon tagit del av uppsägningen.

  Uppsägning anläggningsarrende

  Uppsägningen innebär att du som är arrendator måste flytta efter att arrendetiden löpt ut. Både jordägaren och arrendatorn har rätt att säga upp avtalet. Du behöver inte säga upp ett avtal som är kortare än ett år. Det upphör automatiskt vid arrendetidens utgång om ni inte har beslutat om annan uppsägningstid.

  Arrendeavtal mall gratis

  Huvudregeln är att ett arrendeavtal ska löpa enligt avtalet och att en skriftlig uppsägning ska äga rum vid arrendetidens utgång (8 kap. 8 § JB). Jordägare som önskar att säga upp ett arrendeavtal i förtid måste härleda sin uppsägning till att arrendeavtalet är förverkat enligt 8 kap. 23 - 25 §§ JB.

  Besittningsskydd arrende

 • Kan arrendeavtal sägas upp i förtid? Arrenderätten kan förbrukas om arrendatorn inte sköter sig. Det kan handla om att arrendatorn inte betalar avgiften i tid, arrendet sköts inte och blir vanvårdat, arrendet används till annat än det som avtalats.
 • Säga upp arrende för omförhandling

   Arrende av sommarbostäder faller under bostadsarrende. Ett sådant avtal kan gälla för en viss tid, minst 5 år, eller för arrendatorns livstid (10 kap. 2 § JB). För att ett bostadsarrende ska upphöra måste det sägas upp minst ett år innan avtalet går ut.


  Villkorsändring arrende

  Avtalet kan sägas upp i förtid om arrenderätten förbrukas. Om arrendatorn inte sköter sig kan arrenderätten förbrukas. Då kan jordägaren säga upp arrendeavtalet i förtid, och arrendatorn har i det fallet inget besittningsskydd. Då har arrendatorn förbrukat sin arrenderätt. Arrendatorn betalar inte avgiften i tid.

   Uppsägning av arrendeavtal mall

  Uppsägning. Vid jordbruksarrende för en viss tid som är minst ett år ska upp­sägning alltid göras för att arrendet ska upphöra vid arrendetidens slut. Vill jordägaren eller arrendatorn att arrendevillkoren ändras för den nya arrendeperioden, ska han meddela motparten detta på samma sätt som vid uppsägning.


 • Besittningsskydd arrende