Lagen om skolplikt


 • lagen om skolplikt
  1. Skolplikt ålder

  Skolplikt och rätt till utbildning. Nästan alla barn har skolplikt från och med sex års ålder. Det finns också barn och unga som inte har skolplikt men som ändå har rätt till utbildning i förskoleklassen, grundskolan eller övriga obligatoriska skolformer. Här kan du läsa om reglerna kring skolplikt och rätt till utbildning.

 • Skolplikt straff

 • Skolförordningen

  Om ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § kan antas bli förverkat enligt 36 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken, 6 § narkotikastrafflagen (), 5 § lagen () om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 5 § lagen () om förbud mot vissa dopningsmedel, 9 kap. 5 § vapenlagen () eller 5.


  Skollagen

  10 § Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare. Lag ().

  Gymnasieförordningen

  I Sverige gäller skolplikt enligt lag alla personer som är bosatta i Sverige. Skolgång i grundskolan är sedan [ 4] obligatorisk för alla barn i åldern sju till sexton år (för de allra flesta). Från fick alla sexåringar i Sverige obligatorisk skolgång redan i förskoleklass utan någon större debatt då de flesta partier i.

  Skolplikt förskoleklass

   De måste också hjälpa dig om någon av dina klasskamrater är elaka mot dig. I Sverige har vi något som kallas för skolplikt. Det gör att dina föräldrar måste se till att du går i skolan. Du får inte stanna hemma hur som helst om du inte är sjuk eller fått ledigt av din lärare eller rektor.


  Skolplikt straff

  2 § Under vistelse i ett sådant hem som avses i 12 § lagen () med särskilda bestämmelser om vård av unga skall skolpliktiga barn, som inte lämpligen kan fullgöra sin skolplikt på annat sätt, fullgöra den genom att delta i utbildning vid hemmet. Sådan utbildning skall anordnas genom huvudmannens försorg.


  Skollagen lättläst

  Tillämpningsområde. Denna lag innehåller bestämmelser om grundläggande utbildning. Bestämmelser om läroplikt finns i läropliktslagen (/). (/) Denna lag innehåller dessutom bestämmelser om den förskoleundervisning som i regel ges året innan läroplikten uppkommer, om den förberedande undervisning som ordnas.


  Skollagen pdf

 • Enligt skollagen ska elever närvara i skolan och delta i den verksamhet som skolan anordnar för att eleverna ska få den avsedda utbildningen. Men begreppet frånvaro är inte specifikt reglerat. Lagen säger alltså inte tydligt vad det betyder. Det innebär att det är upp till skolan och den lärare som undervisar en elev att avgöra om.

 • Skollagen pdf