Rättslig grund gdpr forskning


 • rättslig grund gdpr forskning
 • Rättslig grund myndighetsutövning
 • Rättslig grund myndighetsutövning

 • Rättslig grund för personuppgiftsbehandling i forskning. All behandling av personuppgifter måste ha stöd i någon av de rättsliga grunder som räknas upp i artikel 6 i dataskyddsförordningen.
 • Indirekta personuppgifter

  I sitt uppdrag behandlar Vetenskapsrådet personuppgifter i alla delar av verksamheten – allt från uppgifter om anställda till bidragssökande. När myndigheten samlar in personuppgifter finns information om ändamål, rättslig grund, hanteringen och skyddet av uppgifter och om den registrerades rättigheter.

  Behandling av personuppgifter gdpr

  Det måste finnas en rättslig grund och ett tydligt syfte för behandling av personuppgifter. Etiskt godkännande, och vanligtvis också personligt samtycke, behövs vid hantering av personuppgifter för forskning.

  Rättslig grund avtal

   Rättslig grund. För att man överhuvudtaget ska få behandla personuppgifter måste man ha en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen. Det finns sex olika rättsliga grunder, där det i huvudsak är det den rättsliga grunden allmänt intresse som gäller vid forskning vid en myndighet.

  Imy rättslig grund

  När ni vill behandla personuppgifter i er verksamhet måste ni följa dataskyddsförordningen (GDPR). Ni måste bland annat stödja er på någon av de rättsliga grunderna. Utan en rättslig grund är behandlingen av personuppgifter inte laglig.

  Rättsliga grunder gdpr

  Utgångspunkten i dataskyddsförordningen är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden och att det krävs en särskild grund utöver den rättsliga grunden för att det ska vara tillåtet att behandla sådana uppgifter. Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål är en sådan särskild grund.

  Dataskyddsförordningen

  Den rättsliga grund som framför allt kan komma i fråga för den forskning som bedrivs vid Stockholms universitet är nödvändig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel e och i vissa fall, såsom ofta vid datainsamling i utlandet, samtycke enligt artikel a.


   Vad är rättslig grund

  Rättslig grund för behandlingen. Behandling av personuppgifter inom ramen för ett forskningsprojekt kan stödjas på någon av de rättsliga grunderna allmänt intresse eller samtycke. Möjligheten att använda allmänt intresse som rättslig grund utgår ifrån det faktum att bedriva forskning är en del av universitetets uppdrag.