Försäljning näringsbetingade andelar skatt


 • Vinst vid försäljning av aktier i intressebolag
 • Avyttring aktier

  Näringsbetingade andelar som är marknadsnoterade. Det andra undantaget gäller för näringsbetingade andelar som är marknadsnoterade. På samma sätt som när det gäller utdelning finns det ett innehavstidsvillkor. Villkoret innebär i huvudsak att en kapitalvinst är skattepliktig om andelen inte innehafts under en sammanhängande tid av.

  Försäljning av aktier i aktiebolag

  Det finns vissa undantag från huvudregeln att utdelning på näringsbetingade andelar inte ska beskattas. Om ett företag erhåller en rätt till utdelning på aktier som företaget inte äger kan utdelningen inte blir skattefri (HFD not. 32, må l nr ). Utdelning på en näringsbetingad andel som är marknadsnoterad.

  Beskattning näringsbetingade aktier

   Som näringsbetingade andelar och aktier räknas onoterade aktier och även marknadsnoterade aktier, om ägandet motsvarar minst 10 % och om de ägts minst ett år. Om ägandet är organisatoriskt kan aktierna vara näringsbetingade även om innehavet är mindre än 10 %. RÅ ref 67, RÅ ref 48, SRN , dnr /D.


 • försäljning näringsbetingade andelar skatt
 • Reavinst aktier i aktiebolag

  En uppskrivning av näringsbetingade andelar som inte får redovisas i resultaträkningen bokförs genom att ett konto i kontogrupp 13 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 krediteras. Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar. Kontogrupp 20 - Eget kapital. Kontogrupp 80 - Resultat från andelar i koncernföretag.
 • Näringsbetingad andel engelska


 • Näringsbetingad andel engelska

  Vid restvärdesavskrivning på inventarier ska företaget endast ha skattemässigt avdrag för 25 %. Vid annat avdrag måste skattemässig justering ske, exempelvis om företaget gjort avdrag för av- och nedskrivning av inventarier, förlust vid försäljning eller kostandsfört en utrangering. I tidigare nämnda fall ska hela kostnaden.

  Vinst vid försäljning av aktier i intressebolag

 • Aktiebolags försäljning av aktier. aktien inte är marknadsnoterad (det vill säga alla onoterade aktier är näringsbetingade om de inte är lageraktier) aktien är marknadsnoterad och innehavet motsvarar 10 % eller mer av röstetalet eller innehavet betingas av den rörelse som bedrivs av företaget eller av ett företag som med hänsyn.
  1. Försäljning av aktier i onoterade bolag

  Utifrån ett skattemässigt perspektiv är det viktigt att veta om byggnadsrörelse eller handel med fastigheter föreligger. Det finns inte några särskilda skattemässiga definitioner av vare sig byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Ett byggbolag, dvs ett bolag som åtar sig att utföra byggarbeten, bedriver normalt byggnadsrörelse.


  Försäljning av delägarrätter

  Det finns vissa undantag från huvudregeln att utdelning på näringsbetingade andelar inte ska beskattas. Om ett företag erhåller en rätt till utdelning på aktier som företaget inte äger kan utdelningen inte blir skattefri (HFD not. 32, må l nr ). Utdelning på en näringsbetingad andel som är marknadsnoterad.