Vad gäller vid muntlig fullmakt


Muntlig fullmakt behörighet befogenhet

Vad är en fullmakt? En fullmakt är en rättshandling som ger någon annan (fullmaktshavaren) rätt att agera i ditt (fullmaktsgivarens) ställe. En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig. Till exempel kan den vara utformad såhär: Jag, [Förnamn Efternamn], ger [Elhandelsföretagets namn] rätt att ingå elavtal i mitt namn.

  Ställningsfullmakt

Det kan vara full­makt på banken, för att sälja en bil eller rösta vid en års­stäm­ma. Men för att den ska fun­ge­ra så som du tänkt finns det en del saker att tänka på. Inte minst när det gäller hur full­mak­ten ut­for­mas. Med munt­li­ga full­mak­ter är det till ex­em­pel oer­hört svårt att bevisa vad som egent.

Hur länge gäller en fullmakt

 • Jag ska skaffa mobilt BankID, men då jag bara är 16 år behöver mina föräldrar godkänna och intyga med en muntlig eller skriftlig fullmakt. Jag undrar då vad som gäller vid en muntlig fullmakt, vad räknas som en muntlig fullmakt och på vilka sätt kan man påvisa för tredje part (i det här fallet Swedbank) vad den muntliga.


 • vad gäller vid muntlig fullmakt
 • Skriftlig fullmakt

  En fullmakt är ofta skriftlig (för vissa typer av avtal är den skriftliga formen obligatorisk se 27 § 2 st AvtL), men även ställningsfullmakt och s.k. § fullmakt gäller. En fullmakts gränser utgörs av fullmäktigens befogenhet (vad han har rätt att/får göra enligt fullmaktsgivaren) och hans behörighet (vad han har rätt/kan att.


  Osjälvständig fullmakt

   Genom en fullmakt kan någon också få rätt att begära ut vissa handlingar, att göra vissa specifika saker, ingå avtal med någon annan, köpa något i någon annans namn, eller att göra andra handlingar som binder fullmaktsgivaren. Fullmakter kan gälla olika länge och det är viktigt att fullmakten är tydligt formulerad.

  Återkalla fullmakt

  Till dessa hör samtliga typer av skriftliga fullmakter, däribland prokura. Även ställningsfullmakt utgör exempel på en självständig fullmakt. En fullmakt som är självständig är lättare för tredje man att kontrollera vad avser existens och omfattning. En muntlig fullmakt räknas som en osjälvständig fullmakt.
 • Direktmeddelad fullmakt


 • Hur länge gäller en fullmakt

 • Uppdragsfullmakt

  Muntlig fullmakt. 30 april, admin Lämna en kommentar. Muntlig fullmakt – vad gäller vid en muntliga fullmakter? Vill du lämna en muntlig fullmakt och undrar ifall du kan lämna en muntlig fullmakt eller ifall fullmakten måste vara skrift för att vara gällande? En skriftlig fullmakt.

  Direktmeddelad fullmakt

  Du som huvudman (du som ger någon annan fullmakt) kan dock i efterhand godkänna rättshandlingarna som en person företagit för din räkning, vilket gör rättshandlingarna giltiga. Sammanfattning. Det finns inga formkrav när det gäller fullmakter, vilket innebär att den fullmakt du skrivit tillsammans med din vän är giltig till formen.