Vad är en analys i förskolan


Varför är det viktigt med dokumentation i förskolan

därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen anger en riktning och är inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelse mellan enskilda barn, men de kan uppfyllas. Förskolan uppvisar måluppfyllelse när förskolan ger varje barn förutsättningar att utvecklas inom samtliga mål.


  Individuell dokumentation i förskolan

SKA-dokumentation. Innehållsförteckning [ visa] F ör att veta att arbetssätt, arbetsformer och utvecklingsinsatser faktiskt leder till att målen uppnås och ger avsedd effekt behöver arbetet och resultaten följas upp och dokumenteras kontinuerligt. Dokumentationen ska visa på vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt.

Vad är dokumentation i förskolan

 • Begreppslista. Här är en lista med ord och begrepp som används i stödmaterialet för förskolan, eller som anknyter till de ämnen som tas upp. Förklaringarna är hämtade ifrån olika källor: Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats och publikationer, forskare i projektets referensgrupp och ordböcker. Tanken är att både.
 • Exempel på utvecklingsarbete


 • Vad är dokumentation i förskolan
 • Exempel på utvecklingsarbete

  Dokumentation och utvärdering – allas ansvar. Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta vara överens om. För att tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande för barnen behöver vi ge varandra tid, vara lyhörda och lyssna och lita på varandra.

  Dokumentation i förskolan - skolverket

  Ett komplext system. Förskolan är ett komplext system och uppdraget kan vara svårt att tolka. Gunilla och Leicy presenterar ett nytt perspektiv på förskolans system för att det ska bli tydligare vad varje nivå och roll ska fokusera på utifrån sina respektive uppdrag.


  Exempel på systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Syftet med vårt examensarbete är att utforma en beskrivning av ett tematiskt arbetssätt i förskolan, med utgångspunkt i en fallstudie. Vi saknar en beskrivning som kan följas om och när pedagoger vill arbeta tematiskt på förskolan. Vi vill därför skapa en beskrivning för att kunna ge oss själva och andra ett verktyg.

  Exempel på dokumentation i förskolan

   BDU är en fortbildning för förskolans pedagoger i projekterande förhållningssätt med fokus på barns delaktighet och barns röster i förskolan. Som en viktig del i fortbildningen jobbar vi tillsammans med pedagogerna och lyfter reflektionens betydelse för att utveckla och höja kvalitet på förskolans utbildning.
 • vad är en analys i förskolan
 • Pedagogisk dokumentation förskola

  förskolan vi var och observerade på visade på ett bra fungerande samspel och pedagogerna hade den kunskapen om samspelets betydelse. Pedagogerna lyssnade på barnen och var intresserade av vad barnen hade att säga. Pedagogerna på förskolan anser vi har en självreflektion, det kan vi se eftersom de inte förkastar vad barnen har att säga.